Pawbol Sp. z o.o.
Producent Osprzętu Elektrotechnicznego

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rozwój centrum badawczo – rozwojowego w firmie Pawbol poprzez budowę obiektu oraz zakup wyposażenia

Aktualności - spis treści

Aktualności

 

Andrychów: 09.08.2017

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój
2014-2020

Tytuł projektu:
Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Pawbol poprzez budowę obiektu oraz zakup wyposażenia.

 

Miernik rezystancji izolacji do 10kV – urządzenie pozwala na sprawdzenie produktów i podzespołów w celu utrzymania najwyższej jakości wyrobów i towarów. Wykonanie badań przy zastosowaniu urządzenia jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniego bezpieczeństwa dla użytkowników oraz ich otoczenia.

 

Miernik parametrów instalacji elektrycznych – Miernik pozwala na wykonanie wszystkich pomiarów instalacji elektrycznych zgodnie z normą PN-EN 61557. Urządzenie tego typu jest niezbędnie przy wdrażaniu na rynek nowych produktów z zakresu sprzętu elektroinstalacyjnego ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.

 

Stanowisko komputerowe pomiarowe – Stanowisko komputerowe pomiarowe daje możliwość rejestracji wyników przeprowadzonych pomiarów bez konieczności ich ręcznego zapisu. Dodatkowo daje możliwość szybszego i łatwiejszego wyznaczania charakterystyk koniecznych do analizy wykonanych badań.

 

 

Andrychów: 30.03.2017

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój
2014-2020

Tytuł projektu:
Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Pawbol poprzez budowę obiektu oraz zakup wyposażenia.

 

Tunel fotometryczny

Urządzenie, które pozwala mierzyć charakterystyki w zakresie światłości. Tunel fotometryczny wykorzystywany jest do dokładnego charakteryzowania opraw oświetleniowych, w głównej mierze do pomiaru strumienia świetlnego, charakterystyki sposobu rozchodzenia światła z oprawy oraz weryfikacji kątów rozsyłu światła z oprawy oświetleniowej.

 

Lumenomierz – kula Ulbrichta

Pozwala na pomiar całkowitego strumienia świetlnego emitowanego przez źródło światła. Dodatkowo jest niezbędnym urządzeniem wykorzystywanym do pomiarów kolorymetrycznych – w szczególności do współczynnika oddawania barw oraz temperatury barwowej.

Lumenomierz – kula Ulbrichta:

- Możliwość pomiaru całkowitego emitowanego strumienia świetlnego
- Urządzenie wykorzystywane do pomiarów parametrów fotometrycznych, takich jak temperatura barwowa czy współczynnik oddawania barw
- Dzięki funkcji obliczenia współczynnika korekcyjnego sprzęt pozwala na pomiary zarówno źródeł światła jak i opraw oświetleniowych
- Sprzęt pozwala określić klasę efektywności energetycznej badanych źródeł światła.

 

Siłomierz

Sprzęt wykorzystywany do pomiarów siły nacisku oraz siły ciągu, jak również do weryfikacji wytrzymałości materiałów. Stosowany jest przy testach np. peszli oraz opasek kablowych.

Siłomierz

- Funkcja powtarzalności pomiarów umożliwiająca testy zmęczeniowe,
- Możliwość zaplanowania powtarzalnych cyklów pracy maszyny oraz regulacji prędkości,
- Dwa dynamometry dostosowane do sił 1kN oraz 20kN,
- Możliwość odczytu wartości szczytowej zmierzonej siły oraz podglądu na żywo,
- Możliwość pomiaru siły nacisku oraz ciągu, wykorzystywanych między innymi przy pomiarach peszli oraz opasek kablowych

 

 

 

Andrychów: 01.09.2016

Tytuł projektu

Rozwój centrum badawczo – rozwojowego w firmie Pawbol poprzez budowę obiektu oraz zakup wyposażenia

Krótki opis projektu

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczo – rozwojowej w firmie Pawbol, poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia badawczego niezbędnego do realizacji badań w takich obszarach badawczych jak: oświetlenie, innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu, Inteligentne i energooszczędne budownictwo (materiały i technologie). Realizacja projektu pozwoli na skoncentrowanie prac badawczych prowadzonych dotychczas w różnych działach firmy oraz na realizację opracowanej Agendy Badawczej. Rozwój działalności w obszarze B+R przyniesie w konsekwencji znaczące podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrażanie innowacji produktowych i procesowych prowadzących do poszerzenie innowacyjnej oferty produktowej a także optymalizacji procesu produkcyjnego

Cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest więc rozwój centrum badawczo – rozwojowego w firmie Pawbol poprzez budowę niezbędnej powierzchni na cele Działu B+R oraz zakup nowoczesnego wyposażenia badawczego. Podjęcie przedmiotowych działań pozwoli na osiągnięcie takich celów szczegółowych jak:

 • zapewnienie odpowiednich, komfortowych i bezpiecznych warunków dla prowadzenia prac badawczo – rozwojowych,
 • wyposażenie firmy w nowoczesne urządzenia i oprogramowanie badawcze, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość efektów prowadzonych działań badawczych,
 • utworzenie nowych stanowisk pracy w Dziale B+R i wyposażenie ich w nowoczesny i ergonomiczny sprzęt badawczy,
 • stworzenie optymalnych warunków dla wdrażania innowacji produktowych i procesowych w firmie Pawbol,
 • zapewnienie możliwości elastycznej reakcji firmy na potrzeby rynku i tendencje branżowe,
 • optymalizacja ekonomii produkcji oraz całej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Planowane efekty
Rezultaty realizacji projektu obejmują:

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M – 2 szt.
 • Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej – 8 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 1 szt.
 • Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – 8 szt.
 • Wartość nakładów na działalność B+R - 2 704 912,00 PLN
 • Wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych - 28 500 000 PLN
 • Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych – 9,5 %
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 7 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.
 • Wprowadzenie technologii środowiskowych -1 szt.
 • Zmniejszenie zużycia surowca oryginalnego na rzecz surowca recyklingowego – 10 szt.
 • Liczba jednostek naukowych uczestniczących w projektach B+R z firmą – 3 szt.

Wartość projektu
2 478 421,71 PLN

Wkład funduszy europejskich
805 990,80 PLN

Okres realizacji projektu
01.01.2016 – 31.12.2017

 

Kolejny etap rozwoju centrum badawczo-rozwojowego w firmie Pawbol to zakup zasilacza laboratoryjnego oraz wysoko wydajnego sprzętu komputerowego do wykonywania symulacji i projektów.

Zasilacz laboratoryjny (AIM TTI CPX-200DP) Niezbędny przyrząd w każdym laboratorium elektrycznym, elektronicznym, fizycznym. Bez niego niemożliwe jest zasilanie układów elektronicznych czy podawanie dodatkowego napięcia do układu.

Wysoko wydajny sprzęt komputerowy do wykonywania symulacji i projektów –Sprzęt komputerowy wysokiej jakości pozwalający na szybkie i wygodne wykonywanie symulacji oraz tworzenie projektów w specjalistycznym środowisku inżynierskim.

 

W związku z rozwojem centrum badawczo-rozwojowego w firmie Pawbol dokonujemy zakupu sprzętu pomiarowego. W ubiegłym miesiącu dzięki dotacjom unijnym mieliśmy możliwość zakupu następujących urządzeń:

1. Miernik pomiarowy rezystancji, indukcyjności pojemności (GW Instek LCR-819 z złączem RS232) – jest stosowany w celu przeprowadzania dokładnych pomiarów rezystancji, indukcyjności, pojemności ( inne mierniki przeprowadzają te pomiary z dużo większym błędem). Często wykorzystuje się je do pomiaru wartości nieelektrycznych przetworzonych na np. pojemność, indukcyjność.

 

2. Pirometr laserowy (testo 835-T1) - Często jest konieczny pomiar temperatury w miejscach trudno dostępnych (zastosowanie tradycyjnych czujników temperatury jest utrudnione lub niemożliwe) wtedy doskonałym rozwiązaniem jest pirometr który umożliwia szybki i bezprzewodowy pomiar temperatury.